Pro začátečníky

Co by měl vědět začínající včelař

Jak začít včelařit, jaké včelařské vybavení si pořídit a jak pracovat se včelstvy se může začínající včelař či včelařka dozvědět na různých webových stránkách, v odborné včelařské literatuře, včelařských časopisech a videozáznamech. Ale nejenom to je dobré vědět.

Ve včelařské literatuře je zpravidla v úvodu základních informací uvedena kapitola, jak zvolit stanoviště pro včelstva, případně kde je vhodné včelstva umístit, aby vyhovovala včelstvům. V obydlené oblasti je však třeba mít na mysli, aby včely, pro které je příroda neomezená v celém širokém okolí úlu, nezpůsobovaly potíže lidem, kteří bydlí v sousedství. Velmi často jsou tím vyvolány nepříjemné sousedské spory. Žádný právní předpis nezakazuje včelaři chovat včely, ani neupravuje jakékoli podmínky pro stanoviště včelstev. Včelař ale má, v rámci dobrých sousedských vztahů, učinit potřebná opatření, kupř. po poradě se zkušenými včelaři upravit včelstvům směr výletu z úlů, či vytvořit překážku, která výlet včel usměrní.

Pokud má včelař své stanoviště včelstev na svém pozemku, není ve výkonu vlastních práv omezován. Ani s ohledem na život svých včel. Nelze totiž nikdy prokázat, že právě Vaše včely způsobují někomu majetkové či jiné škody. Právní stránkou věci se zabývá NOZ, jehož citaci a diskuzi k němu najdete na http://www.vcelar.info/?page_id=1737.

Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně ČSV, se k této problematice vyjadřuje takto: „Žádný právní předpis neupravuje konkrétní vzdálenosti od nemovitostí sousedů, od ve­řejných cest, neupravuje počet včelstev, kte­rá lze maximálně chovat, nasměrování česen úlů apod. Vždy je třeba dbát, aby nedocháze­lo k přímému náletu včel na pozemek souse­da. Ten je zákonem zakázán. Co se týká nepří­mého náletu nesmí obtěžování včelami pře­kročit míru přiměřenou místním poměrům. Doporučené vzdálenosti můžete najít v odbor­né literatuře, avšak nejsou právně závazná. Každý rozumný člověk uzná, že konkrétní pod­mínky chovu včel nelze stanovit. A to z toho dů­vodu, že prostředí chovu – lokalita, terén, po­rosty, také včely nejsou ve svém chování stej­né, nemohou být tedy ani stejné vzdálenosti od čehokoli a stanovení závazného počtu včel­stev, jež lze chovat. Může se totiž stát, že má chovatel včelstva umístěna tak nevhodně, že nepřiměřeně obtěžují souseda i při velmi níz­kém počtu. Naproti tomu může chovat desít­ky včelstev a přesto o nich soused ani nemusí vědět. Proto v našem právním řádu žádné kon­krétní podmínky chovu nenajdete a ani v minu­losti tomu tak nebylo. K tomu, aby bylo mož­no posoudit, zda Váš chov o 10 včelstvech je v pořádku a soused je jen přecitlivělý, nebo je chov závadný a soused si oprávněně stěžuje, by bylo třeba požádat o hodnocení soudního znalce v oboru zemědělství, odvětví včelařství, který i pro případné soudní spory zajišťuje ob­jektivní posouzení.“ (Včelařství 7/2014)

Podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. § 3 odst. 1 d) je včela hospodářským zvířetem. (novela veterinárního zákona z roku 2017 je dostupná ZDE) Chovatel a včelstva tak podléhají ve smyslu plemenářského zákona č. 154/2000 Sb. povinné registraci v ústřední evidenci včel u Českomoravské společnosti chovatelů v Hradištku (ČMSCH) na předepsaném tiskopise. Chovatel jej odešle hned na začátku včelaření (resp. založení nového trvalého stanoviště včelstev) a zakrátko obdrží zprávu o přidělení registračního čísla chovatele a registračního čísla stanoviště včelstev. Pro následné každoroční hlášení počtu včelstev ke dni 1. září na výpise, který obdrží včelař z Hradišťka, je termín odeslání 15. září (možno i e-mailem). Prováděcí právní předpis stanoví veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou hospodářská zvířata chována, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami a nemocemi. Stanoviště včelstev má být označeno tabulkou s registračním číslem chovatele. Registrační čísla by měla být ohlášena výboru ZO ČSV.

Každý chovatel včel má vůči Státní veterinární správě povinnost vést si individuální evidenci léčení. Může k tomu využít formulář dostupný na http://www.vcelar.info/wp-content/uploads/zaznam-o-leceni-vcelstev.pdf

Podle zákona o ochraně včel č. 327/2012 Sb. § 7 a 8 v souvislosti se zákonem 326/2004 Sb. § 51 a násl. je povinností včelaře nejpozději do konce měsíce února ohlásit každoročně obecnímu či městskému úřadu, na jehož území se včelstva nacházejí, jejich počet a polohu stanoviště. Tato povinnost je od roku 2018 zrušena.

Další hlášení vyplývají ze směrnic a nařízení Českého svazu včelařů (závazné pro členy ČSV):

– Včelstva, umístěná trvale v zájmovém obvodu Základní organizace ČSV, u níž není jejich chovatel členem, musí podle Směrnice ČSV č. 3/2011 o registraci včelstev tuto ZO ČSV požádat o registraci včelstev, jejich počtu a umístění. Přitom je povinen řídit se pokyny této ZO, případně uhradit registrační poplatek.

– Každoročně do 1. 5. musí včelař oznámit výboru základní organizace úhyn včelstev během zimy. Podezřelé úhyny musí vždy také nahlásit příslušné veterinární správě.

– Při zjištění škodní události musí škodu oznámit Základní organizaci, jejímž je členem a u níž jsou včelstva registrována. Větší škodu musí ze všeho nejdříve oznámit na příslušné obvodní oddělení policie ČR. Nedoporučuje se zbytečně se pohybovat v těchto prostorách a zjišťovat rozsah škody, protože by mohly být poškozeny případné stopy pachatele. Ve své ZO může včelař podat v souladu se Statutem svépomocného fondu na předepsaném tiskopise žádost o příspěvek ke zmírnění, popř. úhrady škod a nákladů ze svépomocného fondu ČSV. Je nutno počítat s tím, že příjem ze svépomocného fondu je od roku 2014 příjmem zdanitelným podle zákona o daních z příjmů.

Pro přesuny včelstev kočováním mimo území kraje platí ustanovení veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., § 6 odst. 1) a 7). Podle vyhlášky č. 327/2012 Sb. o ochraně včel §§ 7 a 8 je včelař povinen nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, oznámit písemně místně příslušnému obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním a v určitém případě je označit trojúhelníkem stanovené velikosti a barvy. Pro včelstva na dlouhodobých kočovných stanovištích platí rovněž zákon o rostlinolékařské péči č. 326/204 Sb.

Není povinné, ale je výhodné být členem Českého svazu včelařů, buďto v Základní organizaci v místě bydliště nebo v ZO, na jejímž zájmovém území má chovatel stanoviště včelstev. Zájemce o členství v ZO České Budějovice se dostaví na schůzi výboru, která se koná každý druhý čtvrtek v měsíci (kromě srpna) od 17 hodin ve Včelařském vzdělávacím a chovatelském centru – Plavská 1, v zimních měsících v restauraci hotelu Royal na Pražské třídě. Představí se a podá členskou přihlášku. Po úhradě členských příspěvků se stává členem a obdrží každý měsíc časopis Včelařství, který je zdrojem mnoha informací, ale také různých svazových zpráv a pokynů. Jako člen ČSV může včelař obdržet ze svépomocného fondu částečnou úhradu případných škod na včelách a včelařském majetku a je pojištěn pro případ úrazu při včelařské činnosti. Výbor ZO organizuje pro své členy včelařské akce, zajišťuje léčiva aj. V případě potřeby vydává ZO informační zpravodaj. Členství v ČSV a povinnosti jsou vymezeny Stanovami ČSV.

Aktuální informace a potřebné kontakty jsou uveřejněny na internetových stránkách ZO ČSV České Budějovice na adrese http://www.vcelar.info/. Potřebné informace lze získat také od členů výboru ZO, od zkušených včelařů, případně z časopisu Včelařství.

Všechny potřebné směrnice, nařízení a řády (včetně potřebných tiskopisů) lze najít (a stáhnout) na internetových stránkách Českého svazu včelařů na adrese http://www.vcelarstvi.cz/ (v části dokumenty).

Jak je to s prodejem medu v případě zájmového včelaře, najdete na http://www.vcelar.info/?page_id=2260.

Ing. Václav Kříž

3 Responses to Pro začátečníky

  1. alfonz napsal:

    Děkuji mockrát!! Zrovna sháním články tipu. http://vcelimor.cz/serial-dil-3-kolik-vcelstev-si-poridit-zacatek které by mi pomohli se začátky včelaření a zrovna vy tady máte pěkný článek 🙂

  2. Volek František napsal:

    Dobrý den přeji.
    Mám na vás dotaz? Může majitel pozemku sousedící s mým umístit včelín vedle pozemků na němž pasu koně a mám tam jízdárnu? Za odbornou pomoc děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *