Prodej medu – pravidla

Prodej ze dvora

Prodejem ze dvora se rozumí prodej malého množství vlastních produktů z prvovýroby chovatelem ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít o prodej v tržnici nebo na tržišti spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít též o dodávání do místní (ČR) maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele.

Legislativní podklady, na základě kterých je umožněn prodej ze dvora:

Zákon 166/1999 Sb., veterinární zákon, § 27a a vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. Novelou zákona je Předpis č. 302/2017 Sb.

V této vyhlášce jsou stanoveny podmínky distribuce malých množství produktů pocházejících z hospodářství chovatele.

Pro kategorii Včelí produkty jsou stanoveny tyto podmínky:

  • Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v domácnosti chovatele, hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo k dodání medu chovatelem do maloobchodní prodejny na území příslušného okresu, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně, med nesmí být uváděn dále do oběhu.

Více o prodeji ze dvora se dočtete na:

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/legislativa/prodej-ze-dvora/
http://www.cschms.cz/DOC_AKCE/1046_Prodej_ze_dvora_-_legislativa.pdf
http://www.na-venkove.cz/upload/tiny/files/m4_prodej_ze_dvora.pdf

Označení medu

viz. www.beedol.cz/wp-content/uploads/2012/04/Udaje-na-etikete-2012.doc

A co daně?

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde dle § 10, odst. 3 jsou od daně, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny:

  1. a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *